IDYLLI
Ilmastotekoja digiajan ympäristössä
1.4.2021 – 30.06.2023

Keski-Suomen Kylät ry on tarpeen mukaan sekä hankkeiden hallinnoija että hankekumppani. Yhdistyksen hankkeet toteuttavat maakunnallista kyläohjelmaa.

Polku maalle Jyvässeutu -esiselvityshanke

Polku kylään Jyvässeutu -esiselvityshanke rakentaa kansainvälisen verkoston maallemuutosta kiinnostuneiden toimijoiden kanssa. Verkoston tarkoituksena on kartoittaa maalle muuttoa helpottavia – tai estäviä – käytänteitä kussakin maassa.
Oletettavia kehittämiskohtia ovat kunnan ja kylän yhteiskehittäminen, kylän vastaanottokyky sekä kunnan ja kylien infrastruktuuri käsittäen asumisen ja etätyön tekemisen mahdollisuudet.
Esiselvityshankkeen aikana etsitään sopivat ja halukkaat partnerit Ruotista tai Tanskasta, Virosta sekä jostakin Baltian tai itä-Euroopan maasta, solmitaan aiesopimukset ja suunnitellaan hanke yhdessä ottaen huomioon kunkin partnerin tarpeet ja toimintaympäristö. Oletettavasti partnerit ovat joko Leader-ryhmiä, maakunnallisia kyläyhdistyksiä tai vastaavia, ja joiden alueelta varsinaisen hankkeen kylät toimivat.
Suomessa kohdealueena on Leader JyväsRiihen toiminta-alue.

Hanke kestää 1.12.2023 – 31.5.2024. Hanketta hallinnoi Keski-Suomen Kylät ry ja työn tekee osa-aikainen projektipäällikkö, Reena Laukkanen-Abbey, Reena.Laukkanen@gmail.com tai 0400-738205.

And in English:

The path to the Jyväs-region village” preliminary survey project builds an international network with actors interested in emigration into the countryside. The purpose of the network is to map practices that facilitate or prevent migration to the countryside in each country. Areas of development include joint development between the municipalities and the villages, the village’s absorption capacity and the infrastructure of the municipalities and the villages, including the possibilities of housing and remote work. During the preliminary survey project, suitable and willing partners will be searched for, in Sweden or Denmark, Estonia and one of the Baltic or Eastern European countries. Agreements of intent will be signed and the project will be planned together, taking into account the needs and operating environment of each partner. Presumably, the partners will either be Leader groups, provincial village associations or similar, and representatives from the villages within which the project will operate from. In Finland, the target area is Leader JyväsRiihi’s operating area. The duration of the project will be 1.12.2023 – 31.5.2024. The project will be managed by the Keski-Suomen Kylät ry and the work will be carried out by a part-time project manager Reena Laukkanen-Abbey.

Päättyneet hankkeet

IDYLLI – Ilmastotekoja digiajan ympäristössä

Hankkeen tarkoituksena on tuoda kiertotaloutta osaksi kyläläisten elämää luontoa ja raaka-aineita säästävillä kokeiluilla. Samalla etsitään digitaalisille sovelluksille ja viestintäkanaville uusia käyttömahdollisuuksia, myös etäosallistumiseen.

Hankkeessa innostetaan ja aktivoidaan ihmisiä 22 kylässä toteuttamaan erilaisia kiertotalouspilotteja sekä ottamaan käyttöön digiosallisuuden työvälineitä. Kiertotalouspilotit ovat käytännön tekoja, joiden avulla pyritään materiaalien tehokkaaseen hyödyntämiseen. Digiosallisuudella pyritään edistämään uusien yhteydenpito- ja viestintätapojen käyttöön ottamista kylätoiminnasta.

Hankkeessa on myös tarkoituksena kouluttaa 30 paikallisosaajaa, jotka voivat jatkossa kouluttaa ja ohjata myös muiden kylien ihmisiä kiertotaloustoimiin. Paikallisosaaja voi olla kuka tahansa kiertotalousteemasta kiinnostunut kyläläinen.

Ilmastotekoja digiajan ympäristössä -hankkeen toteuttavat Maaseudun Sivistysliitto ja Keski-Suomen kylät ry ja rahoittajana toimii Euroopan maaseuturahasto. Hankeaika on 1.4.2021-31.3.2024, Keski-Suomen Kylät ryn osalta 1.4.21 – 31.10.2023.

Keski-Suomen Kyliltä hankkeessa oli mukana Tanja Rämä.

VALUE – Keski-Suomesta vapaaehtoismatkailun kärkimaakunta

Hankkeen tarkoituksena oli selvittää, voisiko vapaaehtoismatkailu matkailumuotona tuoda elinvoimaa maaseudun kyliin ja yrityksiin Keski-Suomessa. Vapaaehtoismatkailu on matkailun muoto, jossa matkailija tekee vapaaehtoistyötä matkansa aikana. Vapaaehtoismatkailu on vaihtoehtoinen tapa yhdistää hyvän tekeminen, matkailun kulutuksen kompensointi ja arjesta irtautumisen tarve.

Hankkeessa oli tavoitteena aktivoida ja elävöittää Keski-Suomen maaseutua kehittämällä uutta matkailumuotoa sekä samalla tukea maaseudun kansainvälistymistä. Hankkeen päätavoitteena on vapaaehtoismatkailun haasteiden, mahdollisuuksien ja toimintaympäristön asenteiden selvittäminen, sekä toimijoiden kiinnostuksen herättäminen ja aktivointi jatkokehittämiseen.

Keski-Suomen Kylät ryn tehtävänä hankkeessa oli kartoittaa maakunnan kylätoimijoiden halukkuus ja resurssit lähteä mukaan vapaaehtoismatkailun kehittämiseen. Kartoituksessa keskitytään sekä alueen yhdistyksiin että kylillä toimiviin paikallisiin yrittäjiin, kuten matkailu- ja maatalousyrittäjiin. Kylälähettiläs toimi noin 50% työajalla.

Hanketta toteuttivat yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Keski-Suomen Kylät ry. Hanke aika oli 1.6.2021-31.5.2022. Hanketta Keski-Suomen kylillä luotsasi kylälähettiläs Tanja Rämä. tanja.rama(at)keskisuomenkylat.fi tai 040-5420652.

Hanke on saanut rahoitusta Keski-Suomen ELY-keskukselta Manner-Suomen maaseudunkehittämisohjelmasta 2014 – 2020.

Kyläsuunnitelmalla eteenpäin -kehittämishanke (1.2.2017-30.06.2020)

Hanketta rahoitti Euroopan  maaseudun kehittämisen maatalousrahasto. Hankeaika oli 1.2.2017 – 30.06.2020.

Kyläsuunnitelmalla eteenpäin -hanke tuki kylien omaehtoisesta kehittämistä, jonka välineenä toimii kyläsuunnitelma. Hankkeessa tuettiin kyläsuunnitelman tekemistä, päivittämistä tai sen jalostamista teemasuunnitelmiksi alueen tarpeen mukaan ja kehitetiin osallistamista ja prosessinomaista työskentelyä kyläläisten kanssa. Kunta/kaupunki oli tarkoitus osallistaa prosessiin alusta alkaen.

Tutustumalla Suomessa tai ulkomailla sijaitseviin vastaaviin kohteisiin haettiin uudenlaisia toiminta- ja lähestymistapoja kyläsuunnittelun tueksi. Tuloksena oli toimivampi ja omempi kyläalue sen asukkaille. Välineeksi kehitettiin sähköinen kyläsuunnitelman tekemistä ohjaava sovellus, jota kylätoimijat voivat käyttää jatkossa omaehtoisesti päivittäessään kyläsuunnitelmaa. Sähköiseen kyläsuunnitteluun siirtyminen tukee samalla kylien digiaikaan siirtymistä. Yhteistyökumppanina toimi Leader-ryhmä JyväsRiihi ry erityisesti opintoretkien osalta.

Lisätietoja hankkeesta saat  tästä Tiedote_aloitus (1).

Projektipäälikkönä toimi sosionomi (YAMK) Reena Laukkanen-Abbey, reena.laukkanen(at)keskisuomenkylat.fi tai 0400738205.

Loppuraporttiin pääset tästä:

Tuu meille kylään – hanke (1.2.2019 -30.3.2020)

Hankkeen tavoitteena oli lisätä keskisuomalaisten kylien maaseutumatkailuun liittyvää osaamista ja auttaa yhteisötoimijoita kyliensä markkinoinnissa myös kansainvälisille matkailijoille. Hankkeessa keskityttiin kahden testikylän elämyksellisten matkailutuotteiden hahmottamiseen Jyväskylän yliopiston etnologian opiskelijoiden avulla. Testikyliltä, Äänekosken Koivistosta ja pohjoisista Korpilahden kylistä, saatujen kokemusten pohjalta tarjotaan tukea maaseutumatkailun kehittämiseksi kiinnostuneille Keski-Suomen kylille. Hankkeeseen mukaan tuleville kylille oli tarjolla sparrausta, luentoja ja opintomatkoja omien kyliensä erityispiirteiden tunnistamiseen, hyödyntämiseen ja markkinointiin. Hanketta rahoitti Keski-Suomen ELY keskus Euroopan  maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.

Projektipäällikkönä toimi KTM Johanna Niilivuo, johanna.niilivuo(at)keskisuomenkylat.fi

Hankkeen materiaaleihin kylämatkailun työkalupakkeineen pääset tästä linkistä: www.kylämme.fi/tietopankki/kylämatkailu

Loppuraporttiin pääset tästä:

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on Lippu-ja-lause-suomi-PIENI.jpg

Kylältä kylille, kylähullun tapaan -hanke 2.1.2018 – 30.10.2019
Esitteeseen pääsee tästä: Kylähullu esite_1
Loppuraporttiin pääset tästä:

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on Lippu-ja-lause-suomi-PIENI.jpg

Aikaisemmat hankkeet:

Keski-Suomen Paikallistoiminnan Turvaverkko. 2011-2014

Kestävän Kehityksen Kylä -esiselvityshanke 2011

Osaava Paikallistekijä 2009-2011 -koulutushanke

Maaseudun muutos mahdollisuudeksi -esiselvityshanke 2006-2007

Toimi  -välittäjäorganisaatiohankkeen osahanke Korpilahdella (ESR) 2006-2007

Kyläverkko 2002-2006

Equal -kylätaloushanke 2002-2005